اطلاعيه پيرامون زمان و مکان انتخابات اتحاديه رايانه
 
اطلاعيه پيرامون زمان و مکان انتخابات اتحاديه


 
 
به اطلاع کليه اعضاء اتحاديه خدمات رايانه و ماشينهاي اداري ميرساند انتخابات صنفي هيئت

مديره اتحاديه در روز 5 شنبه هجدهم آذر ماه در محل امام زادگان دو معصوم شهرکرد برگزار

ميگردد.لذا از کليه همکاران گرامي خواهشمند است در اين انتخابات شرکت نمايند.********************************************************************

*باتوجه به احتمال تغييرات در ليست کانديداهاي انتخابي،ليست نهائي نامزدهاي انتخابي بزودي در سايت اتحاديه اعلام ميگردد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*حضور صاحب پروانه کسب به همراه اصل پروانه کسب جهت رأي دادن الزامي مي باشد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وکالت جهت رأي دادن ممنوع مي باشد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
*پروانه هاي فاقد تاريخ اعتبار،امکان حضور در انتخابات را ندارند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ساعت رأي گيري از ساعت 8:30 صبح لغايت 5 عصر مي باشد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*همکاران گرامي مي توانند از ليست کانديداهاي نصب شده در حوزه در بخش هيئت مديره حداکثر 5 نفر و از ليست کانديداهاي بازرسي يک نفر را انتخاب نمايند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*در برگه رأي حتما نام و نام خانوادگي کانديدا هاي مورد نظر نوشته شود.

***************************************************************